Obsah

ANALÝZY 1
analýza dopravy 2
fotografie současného stavu 3
historické mapy a fotografie 5
historické fotografie 7
analýza krajiny 8
analýza občanské vybavenosti 9
analýzy napojení na okolí 10
analýza vegetace 11
analýza aktivit 12
analýza hodnot 13
analýza potenciálů 14
analýza problémů 15
NÁVRH KONCEPČNÍ STUDIE 16
architektonický výkres - varianta č.1 17
architektonický výkres - varianta č.2 17
výkres vegetace 18
porovnání - stávající stav x návrh 19
Idea návrhu 20
Návrh "pokoje č. 1 - u potoka" 20
Návrh "pokoje č. 2 - okruh" 22
Návrh "pokoje č. 3 - svah" 23
Návrh "pokoje č. 4 - lesopark" 24
Návrh "pokoje č.5 - meziprostor" 27
Návrh "pokoje č.6 - cesta" 27
modrozelená infrastruktura 27
Řezy územím 28
Detaily 28
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 29
PŘÍLOHY 32

Zadání koncepční studie

Předmětem je zpracování koncepční studie parku Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem. Plocha parku je 39,548 m2= 3,9 ha. Park se nachází v blízkosti centra města (cca 400 m z hlavního náměstí T. G. Masaryka). Pěší propojení do parku vede ulicí Školní, mezi dvěma budovami základních škol. Mezi centrem města a parkem (po jeho kraji) teče Hartský potok. Ze severu, východu a jihu je park obklopen zástavbou rodinnými domy. V parku se nachází stávající dětské hřiště, venkovní workoutová posilovna, altán a 2 pomníky. Město má k dispozici pasport zeleně, který bude podkladem studie.

Studie bude řešit:

 • širší vztahy a napojení na okolí;
 • urbanistické a architektonické řešení prostoru;
 • krajinářské řešení;
 • koncept a umístění mobiliáře, případně herních prvků a dalšího vybavení veřejných prostranství;
 • participace s veřejností

Setkání s občany

7. 2. 2023 proběhla návštěva místa s občany

Analýzy

Mapování lokality

100%


100%


100%


100%


[1]

100%


[2]

100%


[3]

100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


Veřejné projednání

Dne 14. 3. 2023 proběhlo veřejné projednání koncepční studie s architekty a vedením města

NÁVRH KONCEPČNÍ STUDIE

proběhlo zapracování připomínek z veřejného projednání do návrhu koncepční studie

rozčlenění na "pokoje"

IDEA NÁVRHU

Návrh koncepční studie vychází jednak z podpoření stávajícího stavu definovaného terénní morfologií a historickým vývojem, tak i zdůrazněním současných a historických hodnot parku. Na základě vyhodnocení charakteristik jednotlivých částí parku navrhujeme tyto hodnoty posílit ve formě doplnění o prvky mobiliáře, zpevnění cestní sítě a návrh nové výsadby dřevin a záhonů, a tak vytvořit celkovou koncepci parku. Za tímto účelem jsme park rozdělili do jednotlivých navzájem propojených “pokojíčků”.

Jelikož se jedná o prvotní fázi – koncepční studii, jsou další fáze podmíněné geodetickým (výškopisným a polohopisným) zaměřením zejména cestní sítě, dendrologickým a biologickým průzkumem.

 

Nový altán tvarově vychází ze subtilní konstrukce stávajícího altánu v horní části, tak aby zůstala zachována integrita parku. Může se jednat o jednoduchou dřevěnou konstrukci tvořenou dřevěnými sloupy a elipsovitou dřevěnou plochou střechou. Objekt v sobě bude integrovat malou kavárnou (bar + sklad) se sociálním zázemím (WC bezbariérové). Konstrukce střechy by mohla umožnit úkryt před deštěm, vytvořit místo pro kryté posezení. Případně se prostor dá pronajmout pro oslavy nebo kulturní akce spojené s provozem parku.

 

 

 

 

 

 

 

příklad zpřístupnění Hartského potoka; úprava nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, AP ateliér [4]

příklad umístění herních prvků do mlatové plochy; nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, Rusina Frei architekti [5]

příklad realizace sociálního zázemí, možné začlenit do objektu baru s přítupem ze zadní strany (viz skica); Jacky Suchail Architects [6]

příklad řešení hravého mobiliáře umístěného v dolní části parku; Land05 architekti

příklad řešení hravého mobiliáře umístěného v dolní části parku; Land05 architekti [7]

skica - návrh zázemí baru včetně skladu a sociálního zázemí

skica - návrh zpřístupnění Hartského potoka

příklad realizace zpřístupnění vodní plochy formou pobytového mola, Forest park, Germany [8]

příklad vytvoření záhonů s cílem podpořit reprezentativní charakter spodní části parku; Forest park, Germany [9]

další příklad realizace záhonů podlél cesty; Forest park, Germany [10]

příklad lavičky umístěné v reprezentativní části parku [11]

použítí dlážděné cesty v návaznosti na stávající část

skica - návrh oživení tuní

příklad možnosti řešení části svahu rozdělením na jednotlivé "terasy"; Historic Middle Campus, Boston College [12]

další možnost "zobytnení" svahu umístěním laviček; Rezidence Waltrovka, AED project [13]

příklad realizace schodiště ve svahu [14]

příklad použití nášlapných kamenů s cílem pohodlnějšího přístupu ke studánce [15]

skica - návrh cesty z nášlapných kamenů kolem tůně

skica - návrh průhledů ve svahu

návrh - "lesopark" - varianta č.2 - s klubovnou v horní části parku

Dalšími vyznačenými plochami jsou stávající aleje (4.B) – lipová a modřínová. Lipová alej vytváří hlavní pobytový prostor horní části s jistou mírou reprezentativnosti. S tímto charakterem v návrhu pracujeme a dále jej rozvíjíme, na osu této aleje, do nového prostoru sbíhání cest navrhujeme dominantně umístit stávající sochu Václava Hanky. V rámci lipové aleje umísťujeme do kruhového prostoru (historická stopa parku) “vitríny”, kde by mohli žáci blízké základní školy/základní umělecké školy a případně i místní umělci ve spolupráci s muzeem vystavovat své výtvarné projekty, viz. skica. Jednalo by se o jednoduché sloupové objekty, které citlivě zarámují pobytový prostor. Pohledovým završením této aleje je dřevěná konstrukce ve formě “pergoly”. Tato brána zve návštěvníky jako cíl procházky v aleji. V rámci modřínové aleje navrhujeme pracovat s méně výraznými zásahy. Uprostřed délky aleje se hlavní cesta odklání ve směru ulice Krátké. Tato část je zpevněna, nicméně i  zbytek cesty alejí je rovněž zpevněn avšak prostřednictvím nášlapných kamenů.

 

Prostor mezi alejemi (4.C) zahušťujeme nově vysazenými stromy pro zdůraznění charakteru lesoparku. Zároveň v této části navrhujeme nové propojení na ulici mezi rodinnými domky vedoucí od ulice Zborovská. Důvodem je otevření této části a zajištění propojenosti s okolím a pocitu bezpečnosti.

Ústředním bodem prostoru mezi dvěma alejemi je stávající objekt altánu. Pozice altánu je patrná již z historických map a je důležitým pobytovým místem horní části. Altán je nyní oddělený od okolí uzavřeným zábradlím a vytváří nebezpečný nepřehledný vnitřní prostor. Navrhujeme altán rekonstruovat, bylo by vhodné odstranit boční zídku a zpřístupnit jej schodištěm o několika stupních kolem celého obvodu. Do schodiště je možné také zakomponovat rampu, která vytvoří bezbariérový přístup do altánu. Subtilní konstrukce sloupů a střechy zůstane zachována. Může zde být kulturní produkce, v případě mlatové plochy zde může být umístěn sezónní stánek s občerstvením.

Z hlediska návrhu vegetace navrhujeme zde rostoucí vzrostlé neopadavé keře z důvodu bezpečnosti odstranit a nahradit malými skupinami listnatých keřů o 2-3 jedincích. Keře budou primárně plodotvorné, aby bobule sloužily jako potrava pro ptáky, které se zde určitě časem i zahnízdí. Stromy i keře budou druhově zvoleny tak, aby měly výrazný jarní aspekt, který v současnosti parku chybí – budou dosazeny druhy, které kvetou na jaře či ovocné druhy s jedlými plody. V rámci návaznosti na ulici Krátkou odstraňujeme stávající keře v celé šířce ulice a propojujeme ji zpevněnou cestou.

Na osluněných loukách navrhujeme v některých plochách vysít květnatou louku. Do směsi navrhujeme přidat semena lnu, který se historicky na královédvorsku pěstoval. Na některá místa navrhujeme skupiny nízkých keřů, které prostor zintimní a zároveň park neztratí na své průhlednosti a bezpečnosti. Seč travní plochy nebude probíhat až ke kmenům keřů, ale vytvoří přechod z nesečené trávy, široký přibližně do 0,5 m, na parkový trávník.

 

 

 

příklad budoucí podoby stávajícího altánu v horní části parku; Komenského park ve Zlíně, Václav Babka, Pavel Mudřík, Lucie Radilová, Zdeněk Sendler [16]

příklad charakteru lesoparku s vysokokmnennými dřevinami; Forest park, Germany [17]

příklad řešení dřevěné konstrukce umístěné na konci aleje jako pohledové ukončení [18]

skica - návrh úpravy stávajícího altánu

skica - návrh výsadby nízkých keřů

skica - návrh vitrín do kruhového prostoru lipové aleje

příklad dřevěného mola umístěného v jižním prostoru horní části parku s možností výhledu na okolní krajinu [19]

příklad řešení výsadby cibulovin s cílem doplnění jarního efektu kvetení; Forest park, Germany [20]

Forest park, Germany [21]

příklad kontrastu zalesněné části parku oproti volnému prostoru s možností výhledu do krajiny; Forest park, Germany [22]

skica - nárvh výsadby ovocných stromů

příklad laviček přírodního charakteru, umístění do části lesoparku; v části parku blíže k pečovatelskému domu jsou navrženy pohodlné lavičky s opěrkou [23]

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA
Park doporučujeme koncipovat převážně z travnatých porostů, které podpoří zadržování vody v krajině a lépe pak snese období sucha. Pro podpoření biodiverzity navrhujeme výsadbu květnaté louky. Výsadbu/dosadbu dřevin a porostů navázat dle přírodního charakteru, stejně tak podél vodního toku a stávajících tůní. Vysazením vysokokmenných dřevin a prořezáním stávajících se docílí zpřehlednění a prosvětlení parku.
V místě přirozeného rozlivu potoka “údolní nivě“ doporučujeme vytvořit přírodní podmáčený luh, nebo extenzivně využívané louky, a tím vytvořit podmínky pro druhově rozmanitá společenstva. Uměle vytvořené tůně, které se nachází také v místě rozlivu, doporučujeme dosázet mokřadními rostlinami v místě litorálního pásma pro čištění vody v tůních a podpoření biodiverzity.
Návrh cesty podél potoka vytváří potenciál pro další krajinářské prvky. Pro lepší prostupnost územím protkávají park pěší komunikace z propustných materiálů pro přirozený rozptyl a vsak srážkové vody na místě. Exponovaná místa doporučujeme ochránit nejlépe vegetačním krytem, nebo zatravnit, případně umístit vsakovací průlehy. Nejvíce ohrožené jsou svahy v jižní části parku, kde velké množství vody stéká nekontrolovaně po vyšlapaných cestách. Cesty vedoucí svahem doporučujeme povrchově odvodnit do těchto rýh/průlehů nebo žlabů.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Na základě odpovědí od občanů jsme zpracovali vyhodnocení dotazníku.

ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU

1. Prosím uveďte Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Bydlím:

4. Využíváte park Schulzovy sady? Pokud ano, jakým způsobem v parku trávíte čas? Pokud v parku čas netrávíte, co je hlavním důvodem?

Občané park intenzivně využívají, a to zejména k procházkám a relaxaci. Mnozí park navštěvují s dětmi, intenzivně využívají místního dětského hřiště a nově realizovaných trampolín. Jiní park využívají ke sportovním činnostem, ať už s využitím workoutového hřiště či jen k běhu, popřípadě k jízdě na kole. Někteří by využili workoutové hřiště i v pozdějších odpoledních hodinách, kdy už není mnoho světla a hřiště není jinak osvětleno. V neposlední řadě park využívají i majitelé psů k jejich venčení. Jiní park nevyužívají z důvodu vnímané nízké atraktivity parku. Někteří občané si stěžují na nedostatek odpadkových košů.

Shrnutí – jakým způsobem je park využíván:

 • procházky/procházky s dětmi/procházky se psy/relaxace
 • sport/ tréninky/workout
 • cesta do školy/průchod parkem do města
 • piknik/kulturní akce (kino na kolečkách)
 • učení se
 • jóga

5. Co se Vám na parku líbí, co vnímáte jako jeho hodnotu?

Občané vnímají jako hodnotu samotnou existenci parku a rozlohu parku, dále také:

 • tůně
 • možnost relaxace
 • polohu parku, který se nachází v blízkosti centra města
 • workoutové hřiště
 • dětské hřiště
 • prostředí
 • ohniště
 • samotná existence parku
 • vzrostlé stromy
 • altán
 • naučná cesta
 • aleje
 • lavičky

6. Je něco, co Vám v parku chybí, nebo co byste chtěli vylepšit? V čem by měl být, podle Vás, tento park jedinečný?

Občané by rádi park zlepšily o tyto prvky:

 • lavičky, různorodý mobiliář (piknikové stoly), odpadkové koše
 • wc
 • zeleň, více kvetoucích keřů
 • osvětlení
 • tekoucí pitná voda
 • občerstvení
 • plochy vyhrazené pro venčení psů
 • mola u rybníčků
 • dřevěné altány
 • přirozená část parku (tam, kde si příroda žije vlastním způsobem)
 • fontána s brouzdalištěm
 • květinové záhony

Obyvatelé by rovněž uvítali úpravu okolí tůní a zpevnění v současnosti rozbahněných cest.

7. Máte nápad na nové využití parku (kulturní, sportovní, společenské apod.), které by Vás přilákalo park více navštěvovat?

Mnoho odpovědí na tuto otázku se týkalo především možnosti zúčastnit se kulturní akce jako např. koncertu, divadla, výstavy a dalších. Občané nabízeli nápady ohledně možnosti zřízení menšího amfiteátru, ať už v podobě laviček zabudovaných ve svahu či opravy stávajícího altánu v horní části parku. Naopak jiní občané by rádi park zachovali v podobě jaký je dosud. Vnímají park jako klidné místo s možností relaxace.

Nápady na zlepšení od občanů:

 • amfiteátr/podium/rekonstrukce altánu včetně možnosti chytré technologie/hlediště ve svahu
 • koncert/divadlo/výstavy/piknik/food festival/letní kino v horní části parku/kavárna/kino na kolečkách
 • využití altánu/rekonstrukce altánu
 • zvětšit/upravit dětské hřiště/více prolézaček
 • školička jízdy na kole
 • zachovat odpočinkový charakter parku
 • náplavka u Hartského potoka
 • dřevěné šachy/prostor pro petanque/šachový stolek
 • objekt pro uskladnění pomůcek pro pořádání nejrůznějších sportovních akcí/zázemí pro kulturní akce
 • více laviček
 • inline dráha pro bruslaře
 • interaktivní dílny
 • hřiště na tenis
 • wc
 • psí hřiště

 

8. Uvítali byste větší zpřístupnění parku a Hartského potoka? Pokud ano, jak byste toto místo rádi využívali?

Někteří občané by si přáli zpřístupnění, některým vyhovuje současná situace, někteří nevědí.

Nápady občanů na využití:

 • náplavka 
 • piknik
 • místo pro posezení
 • přírodní brouzdaliště/dětské prvky
 • pobytové schodiště
 • občerstvení
 • priessnitzovy lázně/ koupel nohou
 • pobyt u vody/lavičky/posezení na dece

9. Chybí Vám v parku nějaká propojka, pěšina, cesta nebo trasa, která Vám usnadní Váš pohyb, nebo Vás zavede na zajímavá místa?

Občané jsou ve větší míře spokojeni se stávajícím množstvím cest, uvítali by jejich zpevnění.

Souhrn dalších připomínek/podnětů od občanů:

 • ze strany od ulice Sadová doplnit již zaniklou cestu kolem bývalého pískoviště
 • vyřešit přístup od severu, od ulice Sladkovského – přechod v Legionářské, vnímáno jako bariéra
 • propojit  park cestou podél Hartského potoka k autobusovému nádraží
 • propojit park od broukoviště k Dukelské ulici
 • otevřít jednání s majiteli nevzhledného shluku budov od Billy, přes starý pivovar k brownfieldu v ulici Dukelská – třeba by zde mohla vzniknout úplně nová propojka, která by místu otevřela zcela nové možnosti využití
 • rekonstruovat stávající cestní síť
 • vydláždit průchod od mostu k ul. Sadová
 • doplnit cestu od jezírek nahoru k altánu
 • vybudovat schodiště v nejstrmější části parku – vedle skluzavky Smrťák
 • propojit park s potokem

10. Jste spokojeni se stávajícími přístupy do parku? Uvítali byste širší chodníky, přejezdy pro cyklisty atd.?

Občané jsou víceméně spokojeni s přístupností do parku. Šíře komunikace je vyhovující. Obyvatelé se ve většině shodují, že by měl park sloužit chodcům nežli cyklistům. Nicméně některé požadavky se týkaly možnosti výuky dětí na inline bruslích.

Další požadavky na cesty:

 • zkvalitnit cestu od autobusového nádraží podél Hartského potoka
 • cesty z kopce zkomfortnit
 • vytvořit cesty bez kostek pro lepší mobilitů vozíčkářů

11. Chcete mít v parku občerstvení? Pokud ano, jakou formou byste si nové občerstvení představovali a kde byste jej chtěli mít?

Někteří občané si nepřejí občerstvení v parku z obavy o množství odpadu. Jiní by v parku občerstvení uvítali. Někteří by upřednostnili občerstvení během kulturních akcí.

Nápady/připomínky od občanů:

 • kavárna poblíž dětského hřiště/ ve spodní části
 • stánek přes letní období
 • občerstvení není nutné
 • chybí toalety
 • veřejné přístupné automaty 
 • pojízdná kavárna
 • kavárna není potřebná, v blízkosti se nachází obchod (Billa)

Pro snadnější vyhodnocení jsme tuto otázku převedli do grafu:

12. Zdá se Vám současná vybavenost herními prvky dostatečná? Nebo Vám naopak herní prvky chybí? Svoji odpověď prosím rozveďte.

Z dotazníku vyplývá, že mnohým obyvatelům nějaké herní prvky chybí. Nejvíce je zmiňované dětské hřiště, kde chybí prvky pro děti v rozmezí 5 -10 let. Někteří uvádějí, že jsou prvky již zastaralé a uvítali by prvky nové. Někteří v dotazníku uvedli, že by uvítali dětské hřiště i v dolní části.

Další nápady od občanů:

 • herní prvky pro větší děti a pro předškolní
 • dřevěné posezení se stoly
 • psí hřiště
 • houpačky/kolotoč na dětském hřišti 
 • workout – více cvičících strojů
 • plocha pro fotbal/pro hraní míčových her
 • petang/šachy
 • běžecké trasy 60/100/300/500 m pro žáky ZŠ
 • skluzavka ve svahu
 • kuličkodráha
 • bosochodecká stezka
 • stolní tenis
 • nízká horolezecká stěna/lanové prvky

13. Vzpomínáte na prvky, místa, události nebo aktivity v parku, které již zde nejsou? Stáli byste o to je obnovit nebo připomenout?

Mnozí v dotazníku uvedli, že si již nevzpomínají, někteří zmínili tyto prvky:

 • kovová konstrukce slunce
 • kašna
 • pramen vytékající přes kameny do dolní „tůně“ a na zamrzlé „tůni“ „hockeyové matche“ dětí i dospělých
 • pískoviště
 • toalety

14. Pokud  Vám v tomto dotazníku nějaká otázka nebo téma chyběly, můžete je doplnit:

Reakce na tuto otázku byly velmi rozmanité, zde je jejich výčet:

 • možnost doplnit park vodními prvky
 • nedostatek odpadkových košů, požadavek na doplnění laviček
 • otázka instalace kamerového systému
 • možnost rekonstrukce altánu
 • otázka volného pobíhání psů
 • chybějící wc 
 • otázka zlepšení biodiverzity parku
 • požadavek na zachování zde rostoucích dvou druhů vzácných orchidejí
 • požadavek na bezpečnost/intenzivnější dozor městské policie
 • možnost doplnění budek pro ptactvo
 • požadavek na psí hřiště
 • oddělení workoutového hřiště od dětského hřiště
 • možnost přemístěni pomníku Hanky k Hankovu domu

 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Tým

Ing. arch. Kristýna Šabatková

Bc. Lenka Tkadlecová

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

Ing. arch. Vratislav Ansorge

Ing. Jitka Trevisan

ta+, externí spolupráce, krajinářská architektura
 1. [1] s. 8 Obrázek (zdroj: ŠIMŮNEK, Robert, ed. Dvůr Králové nad Labem. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2022. Historický atlas měst České republiky. ISBN 978-80-7286-389-1. )
 2. [2] s. 9 Obrázek (zdroj: ŠIMŮNEK, Robert, ed. Dvůr Králové nad Labem. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2022. Historický atlas měst České republiky. ISBN 978-80-7286-389-1. )
 3. [3] s. 10 Obrázek (zdroj: https://www.kralovedvorsko.cz/historie/mame-pro-vas-patrne-nejstarsi-fotografii-parku-schulzovy-sady-a-radu-dalsich.html )
 4. [4] s. 24 příklad zpřístupnění Hartského potoka; úprava nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, AP ateliér (zdroj: https://lam.litomysl.cz/objekt/02-vp3-uprava-nabrezi-reky-loucne-ii )
 5. [5] s. 24 příklad umístění herních prvků do mlatové plochy; nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, Rusina Frei architekti (zdroj: https://www.litomysl.cz/atraktivity/nabrezi_loucne )
 6. [6] s. 24 příklad realizace sociálního zázemí, možné začlenit do objektu baru s přítupem ze zadní strany (viz skica); Jacky Suchail Architects (zdroj: https://www.archdaily.com/office/jacky-suchail-architects )
 7. [7] s. 24 příklad řešení hravého mobiliáře umístěného v dolní části parku; Land05 architekti (zdroj: https://www.asb-portal.cz/architektura/obcanske-stavby/pilotni-projekt-piknikovych-mist-v-prazske-stromovce-zahajil-provoz )
 8. [8] s. 25 příklad realizace zpřístupnění vodní plochy formou pobytového mola, Forest park, Germany (zdroj: https://landezine-award.com/forest-park-in-bad-lippspringe/ )
 9. [9] s. 25 příklad vytvoření záhonů s cílem podpořit reprezentativní charakter spodní části parku; Forest park, Germany (zdroj: https://landezine-award.com/forest-park-in-bad-lippspringe/ )
 10. [10] s. 25 další příklad realizace záhonů podlél cesty; Forest park, Germany (zdroj: https://landezine-award.com/forest-park-in-bad-lippspringe/ )
 11. [11] s. 25 příklad lavičky umístěné v reprezentativní části parku (zdroj: https://greenblue.com/gb/product-category/street-furniture/benches/ )
 12. [12] s. 26 příklad možnosti řešení části svahu rozdělením na jednotlivé "terasy"; Historic Middle Campus, Boston College (zdroj: https://www.stimsonstudio.com/boston-college/ )
 13. [13] s. 26 další možnost "zobytnení" svahu umístěním laviček; Rezidence Waltrovka, AED project (zdroj: Array )
 14. [14] s. 26 příklad realizace schodiště ve svahu (zdroj: https://www.gardenista.com/posts/hardscaping-101-filler-stones-paths/ )
 15. [15] s. 26 příklad použití nášlapných kamenů s cílem pohodlnějšího přístupu ke studánce (zdroj: https://www.chatar-chalupar.cz/travnik-husty-zdravy-zeleny/ )
 16. [16] s. 29 příklad budoucí podoby stávajícího altánu v horní části parku; Komenského park ve Zlíně, Václav Babka, Pavel Mudřík, Lucie Radilová, Zdeněk Sendler (zdroj: https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-prostoru-parku-komenskeho-ve-zline )
 17. [17] s. 29 příklad charakteru lesoparku s vysokokmnennými dřevinami; Forest park, Germany (zdroj: https://landezine-award.com/forest-park-in-bad-lippspringe/ )
 18. [18] s. 29 příklad řešení dřevěné konstrukce umístěné na konci aleje jako pohledové ukončení (zdroj: https://www.bydlenimagazin.cz/rubriky/stavba/potrebujete-na-stavbu-pergoly-stavebni-povoleni_5718.html )
 19. [19] s. 29 příklad dřevěného mola umístěného v jižním prostoru horní části parku s možností výhledu na okolní krajinu (zdroj: https://ar.pinterest.com/pin/423619908704371604/ )
 20. [20] s. 29 příklad řešení výsadby cibulovin s cílem doplnění jarního efektu kvetení; Forest park, Germany (zdroj: https://landezine-award.com/forest-park-in-bad-lippspringe/ )
 21. [21] s. 29 Forest park, Germany (zdroj: https://landezine-award.com/forest-park-in-bad-lippspringe/ )
 22. [22] s. 29 příklad kontrastu zalesněné části parku oproti volnému prostoru s možností výhledu do krajiny; Forest park, Germany (zdroj: https://landezine-award.com/forest-park-in-bad-lippspringe/ )
 23. [23] s. 29 příklad laviček přírodního charakteru, umístění do části lesoparku; v části parku blíže k pečovatelskému domu jsou navrženy pohodlné lavičky s opěrkou (zdroj: https://www.estav.cz/cz/8474.drevo-v-zahrade-material-kteremu-to-slusi-nejvic/gallery?photo=10 )

Revitalizace parku Schulzovy sady

On-line verze:

https://dvurkralove.cityupgrade.cz

City Upgrade